Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POD NAZWĄ:
„OKNO NA ŚWIAT – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY”

Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pod nazwą
„Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”
w ramach priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”,
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu–eInclusion”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

§ 1.PODSTAWY PRAWNE

 

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 ze zmianami);
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 ze zmianami).
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 roku Nr 84 poz. 712).
 5. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 października 2007 roku oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 roku.
 6. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
 7. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – 2013;
 8. Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759, ze zmianami).
 9. Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-10-070/11-00.

§ 2.
DEFINICJE

 

 1. Beneficjent – Gmina Miasto Brzeziny.
 2. Beneficjent Ostateczny – uczestnik projektu (gospodarstwo domowe).
 3. Gospodarstwo domowe – rodzina razem mieszkająca i utrzymująca się wspólnie.
 4. Formularz zgłoszeniowy – dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie.
 5. Dziecko w wieku szkolnym – osoba uczęszczająca do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, która na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych nie ukończyła 18-go roku życia.
 6. Grupy docelowe – uprawnieni do ubiegania się o udział w projekcie tj. gospodarstwa domowe z terenu miasta Brzeziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej niemające możliwości opłacenia kosztów dostępu do Internetu w ramach własnych środków.
 7. Projekt – projekt pn „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, priorytetu VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu–eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 8. Regulamin uczestnictwa w projekcie – dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie.
 9. Wnioskodawca – osoba z gospodarstwa domowego, która podpisała formularz zgłoszeniowy do naboru w ramach projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”.
 10.  Trwałość projektu – zapewnienie przez beneficjenta trwałości rezultatów projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu poprzez zapewnienie przez ten okres darmowego dostępu do internetu oraz odpowiedni monitoring założonych wskaźników.
 11. Zasada zrównoważonego rozwoju – dążenie do poprawy jakości życia przy zachowaniu równości społecznej, bioróżnorodności i bogactwa zasobów naturalnych.

§ 3
INFORMACJE O DOFINANSOWANIU

 

 1. Projekt, „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” jest współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Państwa i Gminy Miasto Brzeziny.

§ 4
CEL DZIAŁANIA

 

 1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
 2. Celem ogólnym projektu jest umożliwienie osobom z terenu Gminy Miasto Brzeziny będącym w trudnej sytuacji życiowej pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu.
 3. Projekt zakłada wyposażenie 61 gospodarstw domowych w zestawy komputerowe wraz z dostępem do Internetu (w tym dostarczenie sprzętu komputerowego, instalacja i serwisowanie sprzętu wraz z oprogramowaniem) oraz przeprowadzenie 12 szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu dla beneficjentów ostatecznych. Projekt zakłada również umieszczenie 39 komputerów w jednostkach podległych beneficjentowi (Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2, Gimnazjum, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego działa również Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna Świetlik, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Biblioteka i Muzeum).
 4. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, pokój 125, powiat brzeziński, województwo łódzkie.

§ 5
UCZESTNICY PROJEKTU – GRUPA DOCELOWA, KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. Uczestnikami projektu mogą być: gospodarstwa domowe z terenu miasta Brzeziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej niemające możliwości opłacenia kosztów dostępu do Internetu w ramach własnych środków.
  Pierwszeństwo w udziale w projekcie będą miały następujące gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej:

  • rodziny zastępcze,
  • gospodarstwa domowe wśród których znajduje się osoba/osoby (w szczególności dziecko/dzieci w wieku szkolnym) niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 2. Za kryterium świadczącym o trudnej sytuacji materialnej przyjmuje się kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych i/lub systemu pomocy społecznej. W przypadku gospodarstw domowych, wśród których znajduje się dziecko/dzieci niepełnosprawne w wieku szkolnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz w przypadku rodzin zastępczych (niezależnie od tego czy członek tej rodziny jest osobą niepełnosprawną) kryterium świadczące o trudnej sytuacji materialnej ustala się na poziomie 200% kryterium dochodowego, upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
 3. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku (rozdział 2 art. 4.1 tekst jednolity Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) przysługuje:
  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie uczącej się.

  W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł., lub 583 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

 4. Prawo do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (dział I, art.8 ust.1 Ustawy o pomocy społecznej) przysługuje:
  • osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 477 zł netto;
  • osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto;
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”;
 5. W celu prawidłowej realizacji oraz osiągnięcia zamierzonych efektów projektu z grupy beneficjentów ostatecznych wyklucza się rodziny:
  • marginesu społecznego, (def. Encyklopedia PWN – grupa społ. składająca się z jednostek o niskim statusie społ., których zachowania są sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i zasadami współżycia i często mają charakter patologii społecznej)
  • rodziny patologiczne, (def. Encyklopedia PWN – które pozostają w sprzeczności z wartościami i zasadami aktualnie akceptowanymi przez dane społeczeństwo)
  • rodziny dotknięte nieleczonym alkoholizmem, (w tym celu przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy potencjalnych beneficjentów)
  • rodziny posiadające komputer i dostęp do Internetu.

 

§6
POBIERANIE, SPOSÓB WYPEŁNIENIA I SKŁADANIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

 

 1. Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie) wraz z wymienionymi niżej dokumentami.
 2. Formularz zgłoszeniowy wypełnia osoba pełnoletnia (członek gospodarstwa domowego) mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić drukowanymi literami w języku polskim.
 4. Na każde gospodarstwo domowe przypada 1 formularz zgłoszeniowy.
 5. Formularze zgłoszeniowe można pobierać w Urzędzie Miasta Brzeziny- Biuro Projektu I piętro pok. nr 125 oraz ze strony www.brzeziny.pl.
 6. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć (dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego):
  • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach (netto) za miesiąc poprzedzający złożenie formularza zgłoszeniowego (jeśli dotyczy),
  • decyzję administracyjną o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub świadczeń z pomocy społecznej za miesiąc (lub obejmujący miesiąc) poprzedzający złożenie formularza zgłoszeniowego (jeśli dotyczy),
  • odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie formularza zgłoszeniowego (jeśli dotyczy),
  • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym, itp. (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające bezrobocie z prawem do zasiłku lub bez prawa do zasiłku (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie lub oświadczenie o stałym lub czasowym meldunku członków gospodarstwa domowego na terenie Gminy Miasto Brzeziny,
  • zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły dziecka / dzieci w wieku szkolnym wchodzących w skład gospodarstwa domowego lub ksero odpowiedniego dokumentu (np. legitymacji szkolnej) wraz z adnotacją, czy uczeń pobiera stypendium szkolne o charakterze socjalnym i w jakiej wysokości (jeśli dotyczy),
  • decyzję administracyjną o stanowieniu rodziny zastępczej (jeśli dotyczy),
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (jeśli dotyczy).
 7. Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Brzeziny w pokoju nr 125 w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00 od 09 stycznia 2013 roku do 23 stycznia 2013 do godz. 16.00.
  Formularze, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
 8. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa w projekcie będą dostępne na stronie internetowej www.brzeziny.pl.
 9. Złożenie formularza zgłoszeniowego z wszystkimi wymaganymi załącznikami nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.
 10. Wszelkie oświadczenia będą sprawdzane w odpowiednich instytucjach.
 11. Dodatkowych informacji na temat projektu udziela Radosław Pyka – Koordynator Projektu – tel. 46 874-31-02.

§ 7
OCENA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH I WYBÓR BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH

 

 1. Złożone formularze zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami podlegają ocenie dokonywanej przez Komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Brzeziny.
 2. Członkowie Komisji nie mogą być związani z osobami składającymi formularze zgłoszeniowe stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności rekrutacyjnych.
 3. Po zakończeniu procedury naboru komisja tworzy listę kandydatów do udziału w projekcie.
 4. Po utworzeniu listy kandydatów do udziału w projekcie komisja dokonuje oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych polegającej na przeprowadzeniu weryfikacji terminu złożenia, prawidłowości i kompletności wypełnienia formularzy zgłoszeniowych i złożonych załączników oraz weryfikacji sytuacji materialnej gospodarstwa domowego przeprowadzonej we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach. Kryteriami obowiązkowymi na tym etapie oceny jest również stały lub czasowy meldunek i miejsce zamieszkania wszystkich członków gospodarstwa domowego na terenie Gminy Miasto Brzeziny oraz nieposiadanie przez gospodarstwo domowe komputera z dostępem do Internetu.
 5. Dokumenty rekrutacyjne ocenione poprawnie pod względem formalnym podlegają ocenie merytorycznej, na etapie której komisja rekrutacyjna przyznaje punkty za spełnienie następujących kryteriów:
  • rodzina zastępcza – 3 pkt. za każde dziecko w wieku szkolnym w rodzinie zastępczej;
  • ilość dzieci w wieku szkolnym w gospodarstwie domowym – 1 pkt. za każde
  • dziecko w wieku szkolnym – 4 pkt. za każde dziecko niepełnosprawne w wieku szkolnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  • w gospodarstwie domowym znajduje się osoba niepełnosprawna (inna niż dziecko niepełnosprawne w wieku szkolnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym) w wieku szkolnym lub w wieku aktywności zawodowej – 2 pkt. (niezależnie od ilości osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym).
 6. Według uzyskanej łącznej liczby punktów zostanie stworzona lista rankingowa od największej do najmniejszej liczby punktów. Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu zostanie zagwarantowany pierwszym 61 beneficjentom ostatecznym na liście rankingowej, pozostali umieszczeni zostaną na liście rezerwowej.
 7. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane gospodarstwa domowe o najniższych dochodach.
 8. Gospodarstwa domowe z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub wykluczenia z projektu beneficjentów ostatecznych wcześniej zakwalifikowanych.
 9. Listy rankingowe będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie www.brzeziny.pl.
 10. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej ilości gospodarstw domowych do projektu, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.
 11. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

§ 8
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 1. Uczestnicy wybrani do udziału w projekcie otrzymają bezpłatnie:
  • zestaw komputerowy oznakowany odpowiednimi logotypami z oprogramowaniem,
  • zestaw do odbioru Internetu,
  • możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu
 2. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zgłaszania wszelkich awarii zatrudnionemu w ramach projektu informatykowi. W przeciwnym wypadku mogą zostać wykluczeni z udziału w projekcie.
 3. Uczestnicy wskażą miejsce i wyrażą zgodę na bezpłatne zamontowanie w ich miejscu zamieszkania zestawu do odbioru Internetu.
 4. Uczestnicy zobowiązują się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów jego eksploatacji.
 5. Uczestnicy w przypadku zakończenia udziału w projekcie ze swojej winy zobowiązują się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przedkładania wszelkich informacji, dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia Beneficjenta o okolicznościach mających wpływ na dalsze uczestnictwo w projekcie (np. zmiana miejsca zameldowania).
 9. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.
 10. Rezygnacja uczestnika oraz wszelkie zmiany mające wpływ na projekt winny być złożone Beneficjentowi w formie pisemnego oświadczenia z opisem zaistniałych zmian.
 11. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestników projektu określone zostaną w odrębnej umowie.

§ 9
ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Przed zawarciem umowy z uczestnikiem projektu (w tym przypadku z członkiem gospodarstwa domowego, który podpisał formularz zgłoszeniowy) wszystkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych zostaną zweryfikowane.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy z uczestnikami projektu zostaną oni powiadomieni w drodze publikacji stosownej informacji na stronie www.brzeziny.pl.
 3. Przez cały okres trwania umowy oraz w okresie trwałości projektu właścicielem przekazanego sprzętu pozostaje Gmina Miasto Brzeziny.
 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3 prawo własności sprzętu może być przeniesione na uczestnika projektu na zasadach określonych w odrębnej umowie.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 2. Gmina Miasto Brzeziny zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zachowania trybu właściwego dla jego nadania.
 4. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.
 5. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki