O projekcie

Projekt nr POIG/8.3/2011/ŁDK/70 pn. Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Całkowita wartość projektu: 1 041 351,00 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 1 041 351,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 885 148,35 PLN

Głównym celem projektu jest umożliwienie ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu. Realizacja powyższego celu będzie możliwa poprzez zakup 100 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i ubezpieczeniem wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Dzięki realizacji projektu dostęp do Internetu uzyska 61 gospodarstw domowych. Pozostałe komputery zostaną ulokowane w jednostkach podległych Gminie Miasto Brzeziny (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach którego działa również Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna Świetlik, Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Biblioteka, Muzeum). Dostęp do Internetu dla wszystkich gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie jak również dla wykluczonych cyfrowo korzystających z Internetu w w/w jednostkach będzie całkowicie bezpłatny. Środki na ten cel będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Gminy Miasto Brzeziny. Darmowy dostęp do Internetu będzie oferowany przez 30 miesięcy realizacji projektu oraz przez 5 lat po jego zakończeniu. Uczestnicy projektu będą również mieli możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Planuje się, że rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się we wrześniu br, natomiast przekazanie wyłonionym uczestnikom sprzętu komputerowego i rozpoczęcie świadczenia usług dostępu do Internetu – w październiku br. Termin ten jest jednak uzależniony od czasu niezbędnego na przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie wykonawców w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie dostawy sprzętu komputerowego i świadczenia usług dostępu do Internetu. Przed rozpoczęciem rekrutacji, w gazecie lokalnej pojawi się stosowne ogłoszenie o naborze do udziału w projekcie. W biurze projektu (Urząd Miasta Brzeziny, pok. 125), na stronie www.brzeziny.pl jak również na stronie internetowej www.wykluczeni.brzeziny.pl znajdą Państwo regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania, wypełnienia i złożenia w ramach naboru do udziału w projekcie. Planowana data zakończenia realizacji projektu: 30.03 2015 r. (bezpłatny dostęp do Internetu będzie zapewniony jeszcze przez 5 kolejnych lat) Instytucją Zarządzającą dla działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Instytucją Pośredniczącą – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Instytucją Wdrażającą – Władza Wdrażająca Programy Europejskie www.wwpe.gov.pl

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w waszą przyszłość”